Should I Start Devante Mays?

Start Devante Mays or ___?