Should I Start Gunner Olszewski?

Start Gunner Olszewski or ___?