Should I Start Tom Kennedy?

Start Tom Kennedy or ___?