Should I Start Anthony Sherman?

Start Anthony Sherman or ___?