Should I Start Bryant Mitchell?

Start Bryant Mitchell or ___?