Should I Start Cody Latimer?

Start Cody Latimer or ___?