Should I Start Cody Thompson?

Start Cody Thompson or ___?