Should I Start Josh Reynolds?

Start Josh Reynolds or ___?