Should I Start Shay Fields?

Start Shay Fields or ___?