Should I Start Trevon Wesco?

Start Trevon Wesco or ___?