Should I Start Jimmy Garoppolo?

Start Jimmy Garoppolo or ___?